Dziękujemy za kontakt

Twoja wiadomość została przesłana.
Postaramy się odpowiedzieć na nią w możliwie najkrótszym czasie.

Pozdrawiamy
OK

REGULAMIN OBIEKTU

– § 1 –

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu. Rezerwacji apartamentu można dokonać telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną lub wypełniając formularz rezerwacyjny.

– § 2 –

Wynajmujący zobowiązany jest do rozpoczęcia pobytu zgodnie z rezerwacją. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie obiektu, stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych oraz przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.

– § 3 –

Wpłata zadatku jest równoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez wynajmującego.

– § 4 –

Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa i trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego oraz cisza nocna w godzinach od 22:00 do 07:00. Nie opuszczenie apartamentu do godz. 11:00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 50% stawki dziennej pobytu, a do godz. 16:00 w wysokości 100% stawki dziennej. Goście naszych Gości są mile widziani w godzinach od 09:00 do 22:00.

– § 5 –

Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.

– § 6 –

Apartament udostępniany jest tylko po uiszczeniu całej opłaty za pobyt.

Najmujący nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

– § 7 –

Na wniosek osoby wynajmującej domek/apartament może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba, ale dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.

– § 8 –

Ośrodek pobiera opłatę klimatyczną, wysokość opłaty jest naliczona zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mielno.

– § 9 –

Na terenie ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony. Każdy domek ma zagwarantowane jedno miejsce parkingowe. Parking na terenie posesji jest tylko dla wynajmujących nasz obiekt, parking jest bezpłatny.

– § 10 –

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka.

– § 11 –

Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie ośrodka (odpowiedzialność ustalana indywidualnie na podstawie cen rynkowych). Wykupiony pobyt w ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do wynajmujących. Właściciel nie ponosi za nie odpowiedzialności.

– § 12 –

Osoba wynajmująca domek/apartament zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku. Potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną (ustalaną indywidualnie na podstawie cen rynkowych) za wyrządzone szkody.

– § 13 –

Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.

– § 14 –

Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.

– § 15 –

Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.

– § 16 –

Rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P - POŻ.

– § 17 –

W domkach/apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, smażenia ryb (zakaz smażenia ryb pod groźbą kary w wysokości 2000 zł) jak i palenia papierosów, osoby palące prosimy o wychodzenie na taras, a w trosce o czystość korzystanie z popielniczek.

– § 18 –

W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie z instrukcjami P-POŻ.

– § 19 –

Kierownictwo ośrodka wyraża zgodę na pobyt w domkach małych zwierząt domowych posiadających aktualne szczepienie. Zwierzę na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku, bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów (pobyt zwierząt wymaga wcześniejszego ustalenia z Kierownictwem obiektu).

– § 20 –

Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialnie szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta odpowiada jego właściciel do wysokości kosztów usunięcia zniszczeń.

– § 21 –

Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku odmowy, przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

– § 22 –

Kierownictwo obiektu może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu ośrodka, mieniu innego wynajmującego, szkody na osobie wynajmującego, pracownika obiektu lub innych osób przebywających w ośrodku.

– § 23 –

W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje właściciel lub osoba uprawniona.

– § 24 –

Naszym wynajmującym nie zapewniamy środków higienicznych oraz środków czystości.

– § 25 –

Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go.

– § 26 –

Na terenie domków zabronione jest zakłócanie spokoju np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa oraz zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

– § 27 –

Na terenie ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h. Prosimy o ostrożną i wolną jazdę na terenie kompleksu.

– § 28 –

Opuszczanie ośrodka samochodem po godz. 22:00 prosimy o ustalanie z kierownictwem.

– § 29 –

Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji.

– § 30 –

Apartamenty posiadają centralne ogrzewanie dlatego zabrania się używania piecyków elektrycznych.

– § 31 –

Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie ośrodka.

– § 32 –

Zwracamy się z prośbą o regularne opróżnianie koszy na śmieci do kontenerów znajdujących się na terenie obiektu.

– § 33 –

Odbiór i zdanie apartamentu odbywa się zawsze w towarzystwie właściciela lub osoby uprawnionej.

– § 34 –

W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu, furtki i bramy wynajmujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł brutto.

– § 35 –

O komfortowy pobyt i spokojny wypoczynek na miejscu dba właściciel lub uprawniona osoba. Personel ośrodka służy pomocą i jest do dyspozycji pod numerem telefonu 728 927 782 (pod wskazany numer prosimy również o zgłaszanie wszelkich usterek oraz innych uwag).

POBIERZ REGULAMIN W WERSJI PDF
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ADRES
MIELNO 76-032, ul. Pontonierów 2
TELEFON
+48 728 927 782
* pola obowiązkowe
REZERWACJE
W celu dokonania rezerwacji prosimy o telefoniczne potwierdzenie terminu pobytu*.
Po zatwierdzeniu terminu pobytu należy wpłacić zadatek w wysokości 30% wartości całego pobytu. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu

NR KONTA: 96 1020 3378 0000 1702 0320 9624
*Szczegóły rezerwacji ustalane są telefonicznie.